Haber

Kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM’de (3)

Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç, teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi yüzde 100’e çıkarıldı.

31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Konut ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konutla birlikte ihale edilecek. ve imalat işi veya daha önce ihalesi yapılmış olmasına rağmen bu Yönetmelik uygulanmayacaktır. İhalesi (teklif tarihi) geçmemiş tarihi prestijli ihalelerde, Cumhurbaşkanlığı ile işi üstlenenler arasında alınan ihale kararları ve düzenlenen sözleşmeler damga vergisinden istisna edilecek.

Harçlar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile satışa konu her taşınmazın ortaklıktan ayrılarak devir ve iktisabında, ortaklıkla ilişkilendirilmeksizin devreden ve devralandan birer defa olmak üzere asgari maktu harç alınacaktır. transfer ve satın alma sayısı.

Karayolları Trafik Kanunu’na eklenen süreksiz husus ve sürücülere uygulanan trafik idari para cezaları ile aktif ceza puanları silinecek ve bu durum ceza puanı hesabında dikkate alınmayacak.

Geçici olarak geri alınan ve ilgili kişiye teslim edilmeyen sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınması pasif hale getirilecek ve ilgili kişinin başvurusu üzerine iade edilecek ve bu durum sonraki hesaplarda dikkate alınmayacaktır. Kurtarma işlemi.

Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Devre dışı bırakılan geçici cayma süreleri ve ceza puanları, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüm adli ve idari işler bakımından ilgiliye herhangi bir hak veya istisna sağlamaz ve trafik idari para cezalarını ortadan kaldırmaz. uygulanmış olan

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile boru hatları veya elektrikle taşınan eşyanın ithalatına ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme döneminin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenen katma değer vergisi, teller ve sürekli bir akış halinde, ithalat döneminde indirime tabi tutulabilir.

Sporcuların ücret ödemelerinden kesilen gelir vergileri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda “Amatör sporların desteklenmesi ve altyapı sporları eğitim tesisleri” başlığı altında düzenleme yapılmıştır.

Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan bedel ödemelerinden kesilen gelir vergisi; yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine beyan edilip vadesinde ödenmesi şartıyla, vergi dairesi tarafından ilgili kulüp ve şirketler tarafından açılan özel hesaplara aktarılır.

Teklif ile iade üzerine bahis yapılarak özel hesapta kullanılabilecek miktar ve harcama bitişleri belirlenir.

Düzenleme ile özel hesaba aktarılan tutarlar; Amatör spor faaliyetleri ile futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin altyapıları da dahil olmak üzere altyapı sporları eğitim tesislerinde spor faaliyetinde bulunan sporculara, antrenörlerine ve diğer spor personeline yapılan ödemelerde kullanılabilir. Bu fiyatlara, bu kapsamdaki sporcu, antrenör ve diğer spor personelinin iaşe, konaklama, yol, sağlık, eğitim ve öğretim giderleri, amatör ve altyapı faaliyetlerine yönelik hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve teçhizat, federasyon vizesi, lisans giderleri dahildir. , kayıt ve katılım. Harcamalar için de kullanılabilir.

Teklifle birlikte özel hesaba aktarılan fiyatların, futbol kulüpleri ve futbol sporları anonim şirketlerinin amatör spor faaliyetleri, antrenman ve antrenman altyapıları dahil olmak üzere kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesisleri için de kullanılması mümkündür. sporcuların

Özel hesaba aktarılan tutarlar, altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımı için yapılan harcamalarda, bu tesislerde görevli çalışanların bedelleri de dahil olmak üzere kullanılabilecektir.

Teklif etmek; Spor kulüpleri ve bu spor kulübüne bağlı veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, harcanamayan ve özel dikkate alınan bedellerden spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine iade edilerek, harcanmak üzere devredebilecekler. kendi ortasında bire bir amaçlar. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından iade alınmadan önce yapılan harcamalar, daha sonra özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanabilir.

Özel hesaba aktarılan tutarlar ve bu tutarlardan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamaz.

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaçsız kullanıldıkları vergilendirme dönemi için gelir vergisi olarak özel hesap açan mükellef adına mahsup edilecek ve temerrüt faizi hesaplanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı, iade edilecek tutarları yüzde 50’ye kadar indirip yasal düzeye getirme yetkisine sahip olacak.

Özel hesabın kuruluşu, yönetimi, bu hesaba aktarılan fiyatların kullanımı ve kontrolü ile bu hususun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Gençlik ve Spor.

Bu konuda yapılan düzenleme, kanunun yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girecek.

Başkanın teşvikleri artırma yetkisi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda teklifle yapılan değişiklikle, teknoloji geliştirme bölgesi dışında teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanına verilen yüzde 75’e kadar artırma yetkisi, yüzde 100’e yükseltilir. Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle; Kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen menfaatlerine ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının istisna edilmeyen kurum faizinden indirilmesi kabul edilmeyecektir. Bu Kanun kapsamındaki aşama işlemlerinden sonra yapılanlar da dahil olmak üzere katılma paylarının alımına ilişkin finansman giderleri kurum kazancından indirilebilir.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve menfaatlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sigortacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle, hasarların giderilmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yöntemleri ve dayanakları belirlenen, aslına uygunluğu belgelenen, belgelendirme, takip ve kontrol aslına uygun olarak belgelenen modüller hayata geçirildi. yöntemi ve orijinali Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden kullanılabilir bölümler ile tazminat ödenmesi. Kullanım şekli ve esasları Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir. Motorlu taşıtlarda garantinin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat kararları gizli kalacaktır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri hariç teşvik kapsamında çalışılabilecek süreler için Cumhurbaşkanının yüzde 75’e kadar artırma yetkisi artırıldı. Yüzde 100.

Cumhurbaşkanına verilen yetkinin meslek kümelerine göre kullanılması mümkündür.

Önerge ile Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kararnamelerde Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda da düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Gelirlerine göre alınması gereken vergi, harç ve katılma paylarının tahsil edilmemesi için süre sınırı getirildi. Kanun, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanma süresi ile bu yerlerdeki içme ve kullanma suyu ücretinin asgarisidir. Tüzel kişilikleri kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma suyu için alınacak bedel ile yüzde 25’i geçmeyecek şekilde düşük tarifenin belirlenmesine ilişkin kararın süresi Mevcut en düşük tarifenin yüzde 50’si, 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

Bu Yönetmelik, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Teklif ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, katılma payı ve pay alımı için yapılan ve dönem sonuna isabet eden finansman giderlerinin, dönemden sonra bölümü alan kuruluş tarafından indirilebileceğine açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda önceki dönemlerde finansman giderlerini mahsup eden mükelleflerin herhangi bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmaması sağlanmakta ve uygulamada uyuşmazlıkların sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklife göre, anılan sayıda belirtilen asılları çerçevesinde indirime tabi tutulan katma değer vergilerine ilişkin vergi incelemeleri veya tarhiyatları, söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde de mükellefler tarafından yapılmıştır. boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan, sürekli akış halinde olan malları ithal eden mükelleflere ait olan unsur. Tarhiyat yapılmayacak, vergi cezası uygulanmayacak, varsa açılan davalardan feragat edilmek, tahakkuk etmiş bedeller iptal edilmek ve tahsil edilen bedeller iade edilmemek kaydıyla geçmiş tarhiyat ve cezalardan feragat edilecektir. .

(Bitti)

tekkekoy-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler